Send Page to a Friend

Thread: Whether to make Bean Singleton or non Singleton (prototype)

Your Message