Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  zaper is offline Member
  Join Date
  Apr 2013
  Posts
  7
  Rep Power
  0

  Default Proxy Server Mistake, HELP

  I have something problem.

  This is code

  Java Code:
  package myProxy;
  
  import java.awt.BorderLayout;
  import java.awt.Color;
  import java.awt.Dimension;
  import java.awt.FlowLayout;
  import java.awt.Point;
  import java.awt.event.ActionEvent;
  import java.awt.event.ActionListener;
  
  import javax.sql.rowset.CachedRowSet;
  import javax.swing.BoxLayout;
  import javax.swing.JButton;
  import javax.swing.JFrame;
  import javax.swing.JLabel;
  import javax.swing.JOptionPane;
  import javax.swing.JPanel;
  import javax.swing.JScrollPane;
  import javax.swing.JTextField;
  import javax.swing.JTextPane;
  import javax.swing.SwingConstants;
  import javax.swing.text.BadLocationException;
  import javax.swing.text.SimpleAttributeSet;
  import javax.swing.text.StyleConstants;
  import javax.swing.text.StyledDocument;
  
  public class GUI extends JFrame implements Runnable {	//klasa GUI zawiaduje interfejsem i uruchamia metody klasy myProxyServer
  	myProxyServer parent = null;
  
  	JTextPane displayTextPane = new JTextPane();
  	JScrollPane displayScroll = new JScrollPane(displayTextPane);
  	StyledDocument doc = displayTextPane.getStyledDocument();
  	SimpleAttributeSet aset = new SimpleAttributeSet();
  	JLabel portLabel = new JLabel("numer portu:");
  	JTextField portTextField = new JTextField("8080",4);
  	JLabel inputCommandLabel = new JLabel("Wprowadź komendę:");
  	JTextField 	inputCommandTextField	= new JTextField();
  	
  	JButton	connectButton	= new JButton("Uruchom serwer");
  	private void connectPressed(){
  		try{
  			int p = 8080;
  			parent.connect(p);
  			connectButton.setEnabled(false);
  			disconnectButton.setEnabled(true);
  			portTextField.setEditable(false);
  			commandButton.setEnabled(true);
  			inputCommandLabel.setEnabled(true);
  		}catch(NumberFormatException nfe){
  			JOptionPane.showMessageDialog(null, "Wprowadzono nieprawidłowy numer portu");
  			portTextField.setText("");
  		}
  	}
  	
  	JButton commandButton = new JButton("Wykonaj");
  	private void commandPressed(){
  		if (inputCommandTextField.getText().equals("show cache")){
  			int i = 0;
  			println("=== LISTA STRON ZAPISANYCH W CACHE'U ===", Styl.EMPHASIZE);
  			for(String s : parent.getCache().keySet())
  				println("\t" + (++i) + ". " + s, Styl.EMPHASIZE);
  		}
  		inputCommandTextField.setText("");
  	}
  	
  	JButton disconnectButton = new JButton("Zatrzymaj serwer");
  	private void disconnectPressed(){
  		parent.disconnect();
  		connectButton.setEnabled(true);
  		disconnectButton.setEnabled(false);
  		portTextField.setEditable(true);
  		commandButton.setEnabled(false);
  		inputCommandLabel.setEnabled(false);
  	}
  	
  	JLabel windowTitleLabel = new JLabel("Serwer Proxy", JLabel.CENTER);
  	ActionListener al = new ActionListener() {
  
  		@Override
  		public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  			if (e.getSource().equals(connectButton)){connectPressed();}
  			else if (e.getSource().equals(disconnectButton)){disconnectPressed();}
  			else if (e.getSource().equals(commandButton)){commandPressed();}
  		}
  	};; 
  
  	public GUI(myProxyServer parent){
  		super();
  		this.parent = parent;
  		setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
  		setLocationRelativeTo(null);
  		setPreferredSize(new Dimension(1024,500));
  		setupGUI();
  	}
  	private void setupGUI() {
  		displayTextPane.setBackground(Color.BLACK);
  		displayTextPane.setEditable(false);
  		portLabel.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
  		inputCommandLabel.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
  		inputCommandLabel.setEnabled(false);
  		connectButton.addActionListener(al);
  		commandButton.setEnabled(false);
  		commandButton.addActionListener(al);
  		disconnectButton.setEnabled(false); 
  		disconnectButton.addActionListener(al);
  
  
  		JPanel topPanel = new JPanel();
  		topPanel.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT,10,10));
  		topPanel.add(connectButton);
  		topPanel.add(portLabel);
  		topPanel.add(portTextField);
  		topPanel.add(disconnectButton);
  
  		JPanel bottomPanel = new JPanel();
  		bottomPanel.setLayout(new BoxLayout(bottomPanel, BoxLayout.X_AXIS));
  		bottomPanel.add(inputCommandLabel);
  		bottomPanel.add(inputCommandTextField);
  		bottomPanel.add(commandButton);
  
  		this.setLayout(new BorderLayout(5, 10));
  		this.setTitle("Proxy server");
  		add(topPanel, BorderLayout.NORTH);
  		add(displayScroll, BorderLayout.CENTER); 
  		add(bottomPanel, BorderLayout.SOUTH);
  		pack();
  		setVisible(true);
  	}
  
  	//wypisywanie tekstu na konsoli 'displayTextArea'
  	//lista dostępnych stylów:
  	public static enum Styl {NORMAL, ALERT, EMPHASIZE, SECONDARY, NEW_THREAD, SERVER}
  	
  	//metoda najpierw ustala cechy stylu a następnie wypisuje komunikat na konsoli 'displayTextArea'
  	protected synchronized void println(String msg, Styl styl)
  	{ 
  		switch (styl){
  		case NORMAL: StyleConstants.setForeground(aset, Color.LIGHT_GRAY); break;
  		case ALERT: StyleConstants.setForeground(aset, Color.RED); break;
  		case EMPHASIZE: StyleConstants.setForeground(aset, Color.GREEN); break;
  		//case SECONDARY: StyleConstants.setForeground(aset, Color.GRAY); break;
  		case NEW_THREAD: StyleConstants.setForeground(aset, Color.YELLOW); break;
  		case SERVER: StyleConstants.setForeground(aset, Color.MAGENTA); break;
  		default:break;
  		}	
  		try {
  			int offset = doc.getLength();
  			doc.insertString(offset, msg + '\n', aset);
  			displayTextPane.moveCaretPosition(doc.getLength());
  		} catch (BadLocationException e) {}
  	}
  
  	@Override
  	public void run() {}
  }
  Java Code:
  package myProxy;
  
  import java.awt.List;
  import java.io.IOException;
  import java.net.ServerSocket;
  import java.net.Socket;
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.HashMap;
  
  import javax.swing.SwingUtilities;
  
  import myProxy.GUI.Styl;
  
  /*
  *klasa myProxyServer posiada gniazdo serwera, obiekt socketListener, obiekt GUI oraz cache pobranych stron
  */
  public class myProxyServer {
  
  	public static boolean serverIsActive = true; //flaga mówiaca czy serwer jest aktywny (chwilowo nie używana...)
  
  	private ServerSocket serverSocket = null;
  	private socketListener sl = null;
  	private GUI gui = null;
  	HashMap<String,byte[][]> cache = null; //mapa przyporządkowująca adresom stron ich zawartość w postaci kolejnych linii bajtów (tablica tablic)
  
  	public static void main(String[] args) {
  		myProxyServer myPS = new myProxyServer();
  	}
  
  	public myProxyServer(){ //konstruktor
  		cache = new HashMap<String, byte[][]>();
  		gui = new GUI(this);
  		SwingUtilities.invokeLater(gui); //uruchamiamy GUI w oddzielnym wątku
  	}
  
  	//wrapper metody println z klasy GUI, który dodaje prefiks z etykietą SERWER
  	public void showMessage(String msg, Styl styl){ 
  		gui.println("(*** SERWER ***) " + msg, styl);
  	}
  
  
  	public synchronized void addToCache(String url, byte [][] content)	//metoda wywoływana przez wątki związane ze stronami
  	{									//zawartośc metody jest raczej jasna(?)
  		if(!cache.containsKey(url))					//metoda ma modyfikator synchronized aby uniknąć konfliktu między wątkami w dostępie do cacheu
  		{
  			cache.put(url, content);
  		}
  		else
  			showMessage("Próbowano dodać stronę "+ url +", która już znajduje się w cache'u ", Styl.ALERT);
  	}
  
  	public void connect(int port){ //metoda przypisująca serwerowi gniazdo i socketListener
  		try {
  			serverSocket = new ServerSocket(port);
  			sl = new socketListener(this);
  			showMessage("Serwer został uruchomiony i dowiązany do gniazda :\n\t" + serverSocket,Styl.SERVER);
  			showMessage("SocketListener został uruchomiony i nasłuchuje na porcie : " + sl.getSS().getLocalPort(), Styl.SERVER);
  		} catch (IOException e) {
  			showMessage(e.toString(),Styl.ALERT);
  			showMessage("Nie udało się uruchomić serwera na porcie " + port + "\n Prawdopodobnie podano nieistniejący numer portu lub użytkownik nie posiada wystarczjących uprawnień",Styl.ALERT);
  		}
  	}
  
  	public void disconnect(){//metoda zamykająca gniazdo i wyłączająca socketListener
  		try {
  			sl.setListenerActive(false);
  			sl = null;
  			serverSocket.close();
  			serverSocket = null;
  			showMessage("Serwer został zatrzymany", Styl.SERVER);
  		} catch (IOException e) {
  			showMessage("Nie udało się zatrzymać serwera!", Styl.ALERT);
  		}
  	}
  
  	public ServerSocket getServerSocket() {
  		return serverSocket;
  	}
  
  	public GUI getGui() {
  		return gui;
  	}
  
  	public synchronized HashMap<String, byte[][]> getCache() {
  		return cache;
  	}
  
  }
  Java Code:
  package myProxy;
  
  import java.io.BufferedReader;
  import java.io.DataInputStream;
  import java.io.DataOutputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.net.Socket;
  import java.net.URL;
  import java.net.URLConnection;
  import java.util.StringTokenizer;
  
  import myProxy.GUI.Styl;
  
  
  public class ProxyThread extends Thread {
  	private Socket socket = null;
  	private myProxyServer parent;
  	private GUI gui = null;
  	private static final int BUFFER_SIZE = 5000;
  
  	//konstruktor przekazuje wskaźniki na gniazdo serwera, serwer oraz gui
  	//oraz wypisuje komunikat z numerem wątku na konsoli GUI
  	public ProxyThread(Socket socket, myProxyServer parent) {
  		super();
  		this.socket = socket;
  		this.parent = parent;
  		this.gui = parent.getGui();
  			showMessage("Wystartowano nowy wątek : " + getId(),Styl.NEW_THREAD);
  		
  	}
  
  	//wrapper metody println z klasy GUI, który dodaje prefiks z numerem wątku
  	private void showMessage(String msg, Styl styl){
  		gui.println("(*** " + getId() + " ***) " + msg, styl);
  	}
  
  	public void run() {
  		try {
  			DataOutputStream out = new DataOutputStream(socket.getOutputStream()); //tu będziemy pisać do przeglądarki
  			BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream())); //stąd będziemy czytać
  
  			String inputLine;
  			int i = 0;
  			String urlToCall = "";
  			//po pierwsze wyłuskujemy adres strony o którą prosi przeglądarka
  			//adres jest na drugiej pozycji zapytania (pierwsza to GET)
  			while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
  				try {
  					StringTokenizer tok = new StringTokenizer(inputLine);
  					tok.nextToken();
  				} catch (Exception e) {
  					break;
  				}
  				if (i == 0) {
  					String[] tokens = inputLine.split(" ");
  					urlToCall = tokens[1];
  					showMessage("Przeglądarka zgłosiła zapytanie o " + urlToCall ,Styl.EMPHASIZE);
  				}
  				i++;
  			}
  			
  			//kiedy już mamy URL, łączymy się z nim za pomocą url.opeconnection()
  			//następnie podłączamy do niego input i output stream
  			BufferedReader rd = null;
  			try {
  				showMessage("\t---->Ściąganie danych z " + urlToCall +"", Styl.NORMAL);
  				URL url = new URL(urlToCall);
  				URLConnection conn = url.openConnection();
  				conn.setDoInput(true);
  				conn.setDoOutput(false);
  				Byte [] content = null; 
  				DataInputStream is = null;
  				try {
  					is = new DataInputStream(conn.getInputStream());
  					rd = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
  				} catch (IOException ioe) {
  					showMessage("IO exception!*: " + ioe,Styl.ALERT);
  				}
  
  				byte toClient[] = new byte[ BUFFER_SIZE ]; //tworzymy bufor dla strumienia
  
  				//sprawdzamu za pomocą URL czy strona jest już w cache'u
  				//jeśli tak to przepisujemy ją z cache'u to strumienia prowadzącego do klienta
  				if(parent.getCache().containsKey(urlToCall)){
  					showMessage("\t---->Strona "+ url +" jest odczytywana z cache'u", Styl.NORMAL);
  					for(byte [] by : parent.getCache().get(urlToCall))
  						out.write(by);
  				}
  				//jeśli nie, przekierowujemy strumień przychodzący z URL do klienta
  				//jednocześnie zapisując go do cache'u
  				else {
  					showMessage("\t---->Strona "+ url +" zostanie dopisana do cache'u ", Styl.NORMAL);
  					byte toCache [][] = new byte [ BUFFER_SIZE ][ BUFFER_SIZE ]; //bufor do zapisywania do cache'u
  					int index = is.read( toClient, 0, BUFFER_SIZE );//waczytujemy pierwszą linię ze struienia is do bufora toClient, zachowujemy rozmiar w zmiennej index
  					int line = 0;
  					while ( index != -1 ) //wczytujemy kolejne linie aż do napotkania pustej liniii
  					{
  						toCache[line] = new byte[index];//tworzymy bufor toCache dla tej linii
  						for (i = 0; i<index;i++)
  							toCache[line][i] = toClient[i]; //bajt po bajcie przepisujemy bufor toClient do bufora toCache
  						out.write( toClient, 0, index ); //przesyłamy dane do przeglądarki
  						index = is.read( toClient, 0, BUFFER_SIZE );//wczytujemy kolejną linię
  						line++;
  					}
  					parent.addToCache(urlToCall, toCache); //dodajemy bufor toCache to cache'u pod kluczem urlToCall
  				}
  				out.flush(); //opróżniamy bufor
  
  
  			} catch (Exception e) {
  				showMessage("Encountered exception: " + e.getMessage(),Styl.ALERT);
  				out.writeBytes("");
  			}
  			//zamykamy strumienie i gniazdo
  			if (rd != null) {rd.close();}
  			if (out != null) {out.close();}
  			if (in != null) {in.close();}
  			if (socket != null) {socket.close();}
  
  		} catch (IOException e) {
  			showMessage(e.getMessage(), Styl.ALERT);
  		}
  	}
  }
  Java Code:
  package myProxy;
  
  import java.io.IOException;
  import java.net.ServerSocket;
  
  import myProxy.GUI.Styl;
  /*
  *Klasa socketListener odpowiada za nasłuchiwanie na gniezdzie serwera
  *Kiedy pojawia się nowe połączenie socketListener tworzy dla niego nowy wątek, przekazuje mu wskaznik na serwer i uruchamia
  */
  public class socketListener extends Thread{
  	private myProxyServer parent = null;
  	private ServerSocket ss = null;
  	private boolean listenerActive = true;
  
  	public socketListener(myProxyServer parent){ //konstruktor który przypisuje rodzica (myProxyServer) do zmiennej 'parent'
  		this.parent = parent;
  		this.ss = parent.getServerSocket();	//oraz gniazdo serwera rodzica do zmiennej ss
  		start();
  	}
  
  	public void run() {
  		ProxyThread pt;
  		while(listenerActive)
  			try {	
  				pt = new ProxyThread(ss.accept(), parent); //tworzymy nowy wątek dla połączenia
  				pt.start(); //startujemy wątek
  			} catch (IOException e) {}
  	}
  
  	public void setListenerActive(boolean listenerActive) {
  		this.listenerActive = listenerActive;
  	}
  
  	public boolean isListenerActive() {
  		return listenerActive;
  	}
  
  	public myProxyServer getParent() {
  		return parent;
  	}
  
  	public ServerSocket getSS() {
  		return ss;
  	}
  }

  Works fine, but the console displays the following:


  Exception in thread "Thread-13" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
  at myProxy.ProxyThread.run(ProxyThread.java:94)
  Exception in thread "Thread-14" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
  at myProxy.ProxyThread.run(ProxyThread.java:94)
  Exception in thread "Thread-15" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
  at myProxy.ProxyThread.run(ProxyThread.java:94)
  Exception in thread "Thread-16" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
  Exception in thread "Thread-17" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space

  Please Help

 2. #2
  Tolls is offline Moderator
  Join Date
  Apr 2009
  Posts
  13,541
  Rep Power
  27

  Default Re: Proxy Server Mistake, HELP

  Please don't double post.
  This is the other thread, where I have suggested three times now that you take a heap dump.
  I will close the other one(since it's not a servlet question).
  Please do not ask for code as refusal often offends.

  ** This space for rent **

Similar Threads

 1. proxy server
  By mahamudsust in forum Networking
  Replies: 3
  Last Post: 03-04-2013, 07:04 AM
 2. How to pass proxy server ??
  By ahmedmazen in forum New To Java
  Replies: 4
  Last Post: 02-03-2013, 06:02 PM
 3. Replies: 3
  Last Post: 04-04-2012, 01:38 AM
 4. Proxy Server Development
  By Comediant in forum Java Servlet
  Replies: 0
  Last Post: 10-26-2011, 12:21 PM
 5. proxy server
  By guneet singh in forum Networking
  Replies: 1
  Last Post: 01-18-2009, 02:06 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •