Whether to make Bean Singleton or non Singleton (prototype)

Printable View